Feb 012016
 

Board member and Chair

Recruiter: The Food Standards Agency (FSA)
Location: Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary: £21,544 per annum for approximately 72 days
Posted: 31 Jan 2016
Closes: 22 Feb 2016
Job Function: Board Member, Chair
Industry: Retail / FMCG

Food Standards Agency

Board member for Wales and Chair of the Welsh Food Advisory Committee

£21,544 per annum for approximately 72 days

Cardiff

Food is important to all of us and the Food Standards Agency (FSA) plays a critical role in identifying, regulating and enforcing food law. The FSA is the non-ministerial government department responsible for looking after consumers interests in relation to food and our work continues to be in sharp focus after 15 years on the front line of food safety.

This is an exciting and challenging time for the FSA. We have won recognition for restoring the trust of UK consumers in the way food safety is regulated, and have an ambitious strategy for 2015 to 2020 to fulfil our vision of food we can trust and to continue to put consumers first in everything we do. Regrettably, ‘food we can trust’ is not a done deal. There are about 1 million foodborne illnesses within the UK each year with around 8,000 hospitalisations. The non-executive Board is ultimately accountable for the delivery of this strategy.

We are now seeking to recruit a Chair of the Welsh Food Advisory Committee, who is also the FSA Board member for Wales. He or she will advise the FSA Board on matters relating to Wales and will be appointed by Welsh Ministers. It is vital we attract individuals genuinely enthused by the scale of our challenges ahead and committed to helping us achieve our vision. If you join us, your work will have an impact on the health and quality of life of everyone across Wales and the rest of the UK.

Candidates must be able to demonstrate achievement in a Board-level leadership role. They must have a proven ability in strategic planning and evaluating risk, and evidence of having driven change. The successful candidate will have delivered improvement across a diverse, multi-faceted stakeholder population and have a genuine interest and understanding of the issues relating to food safety, standards. Experience in the food industry, food standards, consumer engagement, communications and public affairs, local government, veterinary science, public health, third sector or enforcement would be helpful.

To find out more about the role and how to apply, please click here, quoting reference number 927927.

For a confidential discussion, please contact our advisers at Veredus: Nataliya Starik-Bludova on 020 7932 4265 or James Greengrass on 020 7932 4286.

Closing date for applications is noon on Monday, 22nd February 2016.

The Food Standards Agency is an equal opportunities employer and we are committed to recruit a more diverse workforce that reflects the people we serve. We operate a Guaranteed Interview Scheme for people with disabilities who meet the minimum published criteria.

 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Aelod Bwrdd a Chadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

£21,544 y flwyddyn am oddeutu 72 diwrnod

Mae bwyd yn bwysig i bob un ohonom ni, ac mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn chwarae rhan hollbwysig o ran adnabod, rheoleiddio a gorfodi cyfraith bwyd. Mae'r ASB yn adran anweinidogol o'r llywodraeth sy'n gyfrifol am warchod buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Mae ein gwaith yn parhau i fod â ffocws cadarn ar ôl 15 mlynedd ar flaen y gad o ran diogelwch bwyd.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous a heriol i’r ASB. Rydym wedi ennill cydnabyddiaeth am adfer ymddiriedaeth defnyddwyr y Deyrnas Unedig yn y ffordd y caiff diogelwch bwyd ei reoleiddio. Mae gennym Strategaeth uchelgeisiol ar gyfer 2015-20 i wireddu ein gweledigaeth o sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo, a pharhau i roi defnyddwyr  gyntaf ym mhob elfen o'n gwaith. Yn anffodus, nid yw bob tro'n hawdd sicrhau ‘bwyd y gallwn ymddiried ynddo’. Bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, mae tua miliwn o achosion o salwch a gludir gan fwyd, gyda thua 8,000 o achosion angen triniaeth mewn ysbyty. Yn y pen draw, y Bwrdd anweithredol sy'n atebol am gyflawni’r Strategaeth hon.

Rydym ni nawr yn ceisio recriwtio Cadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, a fydd hefyd yn Aelod Bwrdd yr ASB ar gyfer Cymru. Bydd yn cynghori Bwrdd yr ASB ar faterion yn ymwneud â Chymru ac yn cael ei benodi/ei phenodi gan Weinidogion Cymru. Mae’n hanfodol ein bod yn denu unigolion sy’n wirioneddol frwdfrydig ynghylch maint yr heriau sy'n ein hwynebu ac wedi ymrwymo i’n cynorthwyo i wireddu ein gweledigaeth. Drwy ymuno â ni, bydd eich gwaith yn cael effaith ar iechyd ac ansawdd bywyd pawb ar hyd a lled y wlad.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod wedi llwyddo mewn rôl arwain ar lefel Bwrdd, nodi tystiolaeth o'u gallu i gynllunio'n strategol a gwerthuso risg, a chynnwys tystiolaeth eu bod wedi gweithredu newid a sicrhau gwelliant ar draws poblogaeth amrywiol o randdeiliaid. At hynny, mae'n rhaid iddynt fod â diddordeb brwd a dealltwriaeth lawn o'r materion sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, safonau bwyd a maeth.  Byddai profiad yn y meysydd hyn yn ddefnyddiol: y diwydiant bwyd; safonau bwyd; ymgysylltu â defnyddwyr; cyfathrebu a materion cyhoeddus; llywodraeth leol; gwyddoniaeth filfeddygol; iechyd y cyhoedd; trydydd sector neu orfodi.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl a sut i ymgeisio, ewch i www.veredus.co.uk gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 927927.

I gael trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â'n cynghorwyr yn Veredus: Nataliya Starik-Bludova ar 020 7932 4265 neu James Greengrass ar 020 7932 4286.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 22 Chwefror 2016.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn ymrwymo i recriwtio gweithlu mwy amrywiol sy'n adlewyrchu'r bobl yr ydym ni'n eu gwasanaethu. Rydym yn cynnig Cynllun Gwarantu Cyfweliad i bobl ag anableddau sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol a nodir.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: