Oct 112021
 
Ofcom Content Board – Non-Executive Director member for Wales

Non-Executive Director member for Wales - Ofcom Content Board

Hyd at 4 diwrnod y mis

Ofcom yw’r rheoleiddiwr ar gyfer diwydiannau cyfathrebiadau’r Deyrnas Unedig (y DU), gyda chyfrifoldebau ar draws teledu, radio, fideo ar-alw, telegyfathrebiadau, cyfathrebiadau di-wifr, a gwasanaethau post. Mae’r rhain yn cynnwys cyfrifoldeb dros oruchwylio darllediadau teledu a radio ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnwys rheoleiddio’r BBC. Mae Ofcom hefyd yn gyfrifol am reoleiddio llwyfannau rhannu fideos yn y DU. Mae hyn yn golygu y bydd angen i’r gwasanaethau hyn gael mesurau ar waith i ddiogelu pobl ifanc rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol, ac i sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael ei ddiogelu rhag iaith casineb a chynnwys anghyfreithlon. Mae hwn yn gam cyntaf pwysig tuag at ddiogelu pobl rhag cynnwys niweidiol ar-lein cyn i Ofcom ysgwyddo ei ddyletswyddau ehangach i reoleiddio diogelwch ar-lein.

Pwrpas y swydd

Mae Ofcom wedi bod yn darparu amddiffyniad a sicrwydd i gynulleidfaoedd ar draws teledu, radio a fideo ar-alw ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, mae’r materion hyn wedi’u gosod fwyfwy o fewn cyd-destun ehangach newidiadau mewn marchnadoedd cyfathrebu, ac yn enwedig rôl y rhyngrwyd a’r cyfryngau digidol.

Wrth i gynulleidfaoedd fynd ar-lein fwy a mwy, rhan allweddol o’n gwaith yw ystyried yr heriau y mae hyn yn eu hachosi i wylwyr a gwrandawyr ac i’r sectorau rydym yn eu rheoleiddio. Mae Bwrdd Cynnwys Ofcom yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith hwn ac yn helpu llywio dulliau rheoleiddio yn y dyfodol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â ni, ac i helpu llunio polisi mewn byd digidol sy’n newid yn gyflym.

Mae’r Bwrdd Cynnwys yn un o bwyllgorau Bwrdd Ofcom sy’n gyfrifol am ddeall, dadansoddi a hyrwyddo lleisiau a buddiannau'r gwyliwr, y gwrandäwr a'r dinesydd. Mae’n trin ac yn trafod materion lle bydd buddiannau dinasyddion yn mynd y tu hwnt i fuddiannau defnyddwyr, gyda ffocws ar yr agweddau hynny o’r budd cyhoeddus na fydd cystadleuaeth a grymoedd y farchnad yn eu cyrraedd.

Aelodau rhan amser yw mwyafrif aelodau’r Bwrdd Cynnwys ac maent yn dod o gefndiroedd gwahanol ledled y DU. Rydym eisiau denu amrywiaeth eang o ymgeiswyr i ddarparu cydbwysedd da o ran sgiliau a phrofiad o sectorau perthnasol er mwyn cael amrywiaeth o safbwyntiau ac annibyniaeth barn a gwneud penderfyniadau.

Cymwyseddau allweddol a gwybodaeth

Rydym yn bwriadu recriwtio aelod anweithredol newydd i Gymru i ymuno â’r Bwrdd Cynnwys. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu cynrychioli buddiannau a safbwyntiau pobl sy’n byw yng Nghymru ac:

 • sydd â’r gallu i ddeall yr egwyddorion busnes ac economaidd sy’n sail i’r sectorau darlledu yn yr amgylchedd digidol;
 • sydd â phrofiad digidol neu newydd ym maes y cyfryngau, gyda gwerthfawrogiad o natur y sectorau hyn sy’n newid yn gyflym a’r heriau y gallant eu hachosi;
 • sydd â dealltwriaeth gadarn o egwyddorion ac arferion rheoleiddio cynnwys, yn ddelfrydol o safbwynt diwydiant;
 • sydd â dealltwriaeth ragorol o bolisi darlledu a materion rheoleiddio, tirwedd polisi cyfryngau’r DU a’r cyd-destun rhyngwladol perthnasol;
 • sydd â dealltwriaeth o anghenion defnyddwyr a dinasyddion, a’r gallu i weithio’n dda gyda chydweithwyr o Wledydd y DU ar faterion polisi a defnyddwyr;
 • sydd â sgiliau gwneud penderfyniadau cryf a barn gadarn er mwyn sicrhau darpariaeth lwyddiannus mewn sefydliad hynod gymhleth;
 • sydd â sgiliau cyfathrebu cadarn er mwyn cyfrannu’n effeithiol at drafodaethau corff cyhoeddus lefel uchel;
 • sydd ag integriti personol uchel iawn; dealltwriaeth amlwg o’r gofyniad ar Ofcom i wneud penderfyniadau annibynnol o dan bwysau; ac mae
 • hanes o farn olygyddol da a phrofiad o wneud penderfyniadau ar lefel uwch ym maes darlledu yn ddymunol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol.

Rhagor o wybodaeth

Pedwar diwrnod y mis yw’r ymrwymiad amser, gan gynnwys mynychu tua chwe chyfarfod ffurfiol y flwyddyn o’r Bwrdd Cynnwys llawn a phedwar cyfarfod y flwyddyn ar gyfer Pwyllgor Cynghori Cymru.

I wneud cais a chael eich ystyried ar gyfer cyfweliad, rhaid i’ch cais gynnwys CV a llythyr eglurhaol. Rhaid i’ch llythyr eglurhaol ddangos tystiolaeth o sut yr ydych yn bodloni’r cymwyseddau allweddol yn llwyddiannus (a restrir uchod). Gall eich cais fod yn Gymraeg neu yn Saesneg a dylid ei anfon at: RecriwtioOfcomCymru@ofcom.org.uk erbyn 23.00pm Dydd Sul 24 Hydref 2021.

Mae Ofcom yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg, ac ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sy’n cael ei gyflwyno yn Saesneg. Ni ddylai eich llythyr fod yn fwy na phedair ochr A4 o hyd. Cynhelir cyfweliadau yn ystod Tachwedd 2021.

Rhaid datgan a thrafod unrhyw wrthdaro gwirioneddol neu bosibl rhwng buddiannau yn y cyfweliad. Rhaid i ymgeiswyr fod ag integriti personol o safon uchel a sicrhau bod eu hymddygiad yn cyd-fynd â 7 egwyddor bywyd cyhoeddus. Mae’n ofynnol i Aelodau’r Bwrdd Cynnwys weithredu yn unol â Chod Ymddygiad y Bwrdd.

Mae Ofcom yn dymuno denu ymgeiswyr o gronfa dalent mor eang â phosibl ac mae ein proses recriwtio wedi’i chynllunio i gynnwys pob ymgeisydd ac mae’n dilyn ymrwymiad Ofcom i amrywiaeth a chynhwysiad.

Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy'n eu hystyried eu hunain yn anabl neu sydd â chyflwr hirdymor yn cael eu gwahodd am gyfweliad os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd, os hoffai ymgeiswyr gael eu hystyried fel rhan o’r cynllun hwn. Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg drwy gydol y broses ymgeisio a dethol gan gynnwys gwneud ein proses mor hygyrch â phosibl. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun yma ar ein gwefan.

Os hoffech unrhyw addasiadau, cysylltwch â ni yn ofcomresourcing@omnirms.com

Up to 4 days per month

Ofcom is the regulator for the UK communications industries, with responsibilities across television, radio, video-on-demand, telecommunications, wireless communications and postal services. These include responsibility for overseeing television and radio broadcasting throughout the United Kingdom, including regulating the BBC. Ofcom is also now responsible for regulating UK-based video sharing platforms. This means that these services will need to have in place measures to protect young people from potentially harmful content, and to ensure that all users are protected from hate speech and illegal content. This is an important first step towards protecting people from harmful content online before Ofcom takes on its wider duties to regulate online safety.

Purpose of the role:

Ofcom has been providing protection and assurance for audiences across television, radio and video-on-demand for many years. Increasingly however, these issues are set within the wider context of changes in communications markets, and particularly the role of the internet and digital media.

As audiences increasingly move online a key part of our work is to consider the challenges this poses for viewers and listeners and for the sectors that we regulate. Ofcom’s Content Board plays a key role in delivering this work and in helping shape future approaches to regulation. This is an exciting time to join us and help shape policy in a fast-changing digital world.

The Content Board is a committee of Ofcom’s Main Board and is charged with understanding, analysing and championing the voices and interest of the viewer, the listener and citizen. It examines issues where the citizen interest extends beyond the consumer interest, with a focus on those aspects of the public interest which competition and market forces do not reach.

The majority of Content Board Members are part-time and drawn from diverse backgrounds across the UK. We want to attract a wide range of applicants to provide a good balance of skills and relevant sector experience on the Content Board in order to create a diversity of perspective and independence of thought and decision-making

Essential Skills and Knowledge:

We’re seeking to recruit one new non-executive member for Wales to join the Content Board. We’re seeking candidates who are capable of representing the interests and opinions of people living in Wales and who have:

 • the ability to understand the business and economic principles underpinning the broadcast sector in the digital environment;
 • digital or new media experience, with an appreciation of the fast-changing nature of these sectors and the challenges they can pose;
 • a strong understanding of the principles and practice of content regulation, preferably gained from the industry side;
 • an excellent understanding of broadcasting policy and regulatory issues, the UK media policy landscape and relevant international context;
 • an understanding of the needs of consumers and citizens, and an ability to work well with colleagues from the UK’s Nations on policy and consumer issues;
 • sound judgement and decision-making to ensure successful delivery in a highly complex organisation;
 • strong communication skills to make an effective contribution to the discussions of a high-level public body;
 • personal integrity of a high order; demonstrable understanding of Ofcom’s need to make independent judgements under pressure; and
 • a track record of good editorial judgement and decision-making at a senior level in broadcasting is desirable.

The ability to speak Welsh is desirable

Further information:

The time commitment is four days a month, including attending approximately six formal meetings a year of the full Content Board.

To apply and be considered for interview stage, your application must include a CV and covering letter. Your covering letter must give evidence of how you successfully meet the key competencies (listed above). Applications can be provided in English or Welsh and should be sent to OfcomWalesRecruitment@ofcom.org.uk by 23.00pm on Sunday 24 October 2021.

Ofcom welcomes Welsh language applications, and your application will not be treated less favourably than an application sent in English. Your letter should be no more than four sides of A4 in length. Interviews will be held during November 2021.

Potential or actual conflicts of interest must be declared and discussed at interview. Applicants must have personal integrity of a high order and ensure that their conduct accords with the 7 principles of public life. Content Board Members are required to act in accordance with the Board’s Code of Conduct.

Ofcom is a forward-thinking, inclusive employer and recognises the value of diversity to truly “make communications work for everyone”. Here at Ofcom, our vision is to ensure people are part of an environment when they can truly strive and be themselves, therefore we aim to recruit from the widest pool of candidates possible – irrespective of social background, ethnicity, sexual orientation, gender or disability. We are an organisation that strives to be truly representative of the whole of the UK and our aim is to be an employer of choice for everyone.

As a Disability Confident employer, we guarantee to interview disabled applicants who meets the minimum selection criteria of the role as outlined in the job specification, if applicants would like to be considered under this scheme. We pride ourselves on ensuring all candidates are treated fairly throughout the application and selection process including making our process as accessible as possible. You can find more information on the scheme on our website.

Should you require any adjustments to be made, please do contact us directly at ofcomresourcing@omnirms.com.

Oct 112021
 
Ofcom Content Board – Non-Executive Director member for Northern Ireland

Non-Executive Director member for Northern Ireland - Ofcom Content Board

Ofcom is the regulator for the UK communications industries, with responsibilities across television, radio, video-on-demand, telecommunications, wireless communications and postal services. These include responsibility for overseeing television and radio broadcasting throughout the United Kingdom, including regulating the BBC.

Ofcom is also now responsible for regulating UK-based video sharing platforms. This means that these services will need to have in place measures to protect young people from potentially harmful content, and to ensure that all users are protected from hate speech and illegal content. This is an important first step towards protecting people from harmful content online before Ofcom takes on its wider duties to regulate online safety.

Purpose of the role:

Ofcom has been providing protection and assurance for audiences across television, radio and video-on-demand for many years. Increasingly however, these issues are set within the wider context of changes in communications markets, and particularly the role of the internet and digital media.

As audiences increasingly move online a key part of our work is to consider the challenges this poses for viewers and listeners and for the sectors that we regulate. Ofcom’s Content Board plays a key role in delivering this work and in helping shape future approaches to regulation. This is an exciting time to join us and help shape policy in a fast-changing digital world.

The Content Board is a committee of Ofcom’s Main Board and is charged with understanding, analysing and championing the voices and interest of the viewer, the listener and citizen. It examines issues where the citizen interest extends beyond the consumer interest, with a focus on those aspects of the public interest which competition and market forces do not reach.

The majority of Content Board Members are part-time and drawn from diverse backgrounds across the UK. We want to attract a wide range of applicants to provide a good balance of skills and relevant sector experience on the Content Board in order to create a diversity of perspective and independence of thought and decision-making.

Essential Skills and Knowledge:

We’re seeking to recruit one new non-executive member for Northern Ireland to join the Content Board. We’re seeking candidates who are capable of representing the interests and opinions of people living in Northern Ireland and who have:

 • the ability to understand the business and economic principles underpinning the broadcast sector in the digital environment;
 • digital or new media experience, with an appreciation of the fast-changing nature of these sectors and the challenges they can pose;
 • a strong understanding of the principles and practice of content regulation, preferably gained from the industry side;
 • an excellent understanding of broadcasting policy and regulatory issues, the UK media policy landscape and relevant international context;
 • an understanding of the needs of consumers and citizens, and an ability to work well with colleagues from the UK’s Nations on policy and consumer issues;
 • sound judgement and decision-making to ensure successful delivery in a highly complex organisation;
 • strong communication skills to make an effective contribution to the discussions of a high-level public body;
 • personal integrity of a high order; demonstrable understanding of Ofcom’s need to make independent judgements under pressure; and
 • a track record of good editorial judgement and decision-making at a senior level in broadcasting is desirable.

Further Information:

The time commitment is four days a month, including attending approximately six formal meetings a year of the full Content Board.

To apply and be considered for interview stage, your application must include a CV and covering letter by the closing date, 23.00 on Sunday 24th October. Your covering letter must give evidence of how you successfully meet the key competencies (listed above). Your letter should be no more than four sides of A4 in length. Interviews will be held during November 2021.

You can apply online at https://jobs-ofcom.icims.com/jobs/2334/content-board-non-executive-director%3a-member-for-northern-ireland--4-days-a-month/job

Potential or actual conflicts of interest must be declared and discussed at interview. Applicants must have personal integrity of a high order and ensure that their conduct accords with the 7 principles of public life. Content Board Members are required to act in accordance with the Board’s Code of Conduct.

Ofcom is a forward-thinking, inclusive employer and recognises the value of diversity to truly “make communications work for everyone”. Here at Ofcom, our vision is to ensure people are part of an environment when they can truly strive and be themselves, therefore we aim to recruit from the widest pool of candidates possible – irrespective of social background, ethnicity, sexual orientation, gender or disability. We are an organisation that strives to be truly representative of the whole of the UK and our aim is to be an employer of choice for everyone.

As a Disability Confident employer, we guarantee to interview disabled applicants who meets the minimum selection criteria of the role as outlined in the job specification, if applicants would like to be considered under this scheme. We pride ourselves on ensuring all candidates are treated fairly throughout the application and selection process including making our process as accessible as possible. You can find more information on the scheme here. https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/jobs/disability-confident-scheme

Should you require any adjustments to be made, please do contact us directly at ofcomresourcing@omnirms.com.

[randomimage]

 

Oct 112021
 
The Edge Foundation – Trustees

Trustees - The Edge Foundation

Business / Organisation Name: The Edge Foundation
Business / Organisation Sector: Not-for-Profit
Business / Organisation Website: https://bit.ly/3aoPEnR
Business / Organisation Type: School, College or University
Role Title: Trustee
Remuneration: Expenses only

Role Description

The Edge Foundation, a champion of relevant practical and vocational education, is seeking to appoint Trustees to its Board who will play a key role in overseeing the strategic direction of the charity and ensure all young people have the education that enables them to contribute to a changing world.

About the Role

The Edge Foundation is an independent and politically impartial foundation, working to inspire the education system to give all young people across the UK the knowledge, skills and behaviours they need to flourish in their future life and work.

We work in collaboration with non-governmental organisations, government departments, education providers and academic establishments, among many other stakeholders, and gather evidence through research, trials and projects.

We use this evidence to both influence practice on the ground and lead the debate around future local and national policy.

Our Executive Team, led by our CEO – Alice Barnard, is supported by a Board of Trustees, which is chaired by Neil Bates and made up of independent Trustees who bring relevant expertise from a range of sectors. Together, the Trustees ensure that the organisation is managed through effective governance and the Executive receives supportive challenge around strategic decisions that will impact those who benefit from the Edge Foundation itself and its work.

At present, the Edge Foundation’s Board of Trustees comprises nine members, including the Chair and Vice-Chair. The Board works closely with and supports Alice and senior staff in the effective and efficient operation of the organisation. Some Trustees also serve on one of three committees which, alongside the Board itself, make up the Edge Foundation’s overarching governance structure: the Nominations and Remuneration Committee; the Finance, Risk & Audit Committee; and the Projects & Delivery Committee.

The Board meets four times per year in London, and all Trustees are expected to attend these meetings either in person or remotely. Alongside these regular meetings, Trustees also serve an ambassadorial role for the Edge Foundation and are encouraged to act as speakers as well as undertake outreach work related to the organisation’s charitable aims.

In addition to ensuring that the Edge Foundation is legally compliant and uses its resources sustainably and in line with its charitable aims, among other responsibilities, Trustees also serve an important role in upholding the reputation and values of Edge. Trustees must respect the independence of the organisation, and the power this brings to make a significant impact on the education system for young people across the UK.

Further to their role on the Board, Trustees have the opportunity to become more closely involved with the work of the Edge Foundation, which can include visiting particular projects or stakeholders to gain insight into their on-the-ground activities.

For example, one current member of the Board has also been involved with the Edge Hotel School, which offers unique, industry-engaged higher education degree courses in events and hospitality management.

Another Trustee supports researchers with expertise where needed and requested, which provides insight to contribute to Board discussions. Taking the time to network, both with fellow Trustees and the members of the Edge Foundation staff (around 21 people including our team and extended team), is also encouraged. Therefore, the Edge Foundation’s Trustees are truly woven into the fabric of the organisation and can be a real part of the impact that the organisation seeks to make in Education.

Who we are looking for

With a new strategy in place and a host of innovative projects currently in action and in the pipeline, the Edge Foundation is keen to diversify our Board to

 • reflect the broad communities served across the UK by the education sector;
 • develop the Board’s expertise in key areas related to the business of the organisation, including post-16 and Higher Education; and
 • engage passionate and committed professionals and those with lived experience to support the innovative and impactful work of Edge.

Candidates should be able to demonstrate a strong commitment to the Edge Foundation’s vision of ‘Making Education Relevant’; a keen understanding or insight of the UK education landscape (particularly technical, professional and vocational education) from their own sector or industry experience; and an ability to think strategically, challenge constructively, and work collaboratively as part of a collective board. It is essential that a diverse skill set is represented amongst the Board of Trustees, and that the Board work as a team.

Edge seeks Trustees who will bring a connected, empathetic, engaged, fair and inclusive approach to the role, and who can communicate effectively when expressing their own views and also when listening to others. Candidates should be able to exercise good judgment in the face of challenging situations and maintain confidentiality.

Ideally, we are seeking candidates who bring a knowledge and/or experience of education at school, further and/or higher education levels combined with a knowledge and experience of education and skills policy from a local, regional or national level.

In addition, we are keen to hear from candidates who have an appreciation for the ethos of charitable organisations and doing social good as well as recent experience or an understanding of charity administration, finances and investment. An understanding of the legal obligations of trusteeship would also be welcome.

If you are keen to make a difference as a Trustee within an organisation that cares about having a positive impact on education in the UK, this opportunity is an excellent one to consider.

Closing date: Monday 15th November 2021

Please click the link to be directed to the Peridot Partners:
https://bit.ly/2YGUCdy

Application Details

For further information about the role, or to arrange a confidential discussion, please contact our advising consultants at Peridot Partners:

Closing Date: 15/11/2021
Contact Name: Sophie Carney
Contact Email: sophie@peridotpartners.co.uk

Oct 072021
 
Distinctive People/Shelter Cymru – Chair

Chair - Distinctive People/Shelter Cymru

Business / Organisation Name: Distinctive People/Shelter Cymru
Business / Organisation Sector: Not-for-Profit
Business / Organisation Website: http://www.distinctivepeople.co.uk/vacancies
Business / Organisation Type: Charity or Not-for-Profit
Role Title: Chair
Remuneration: Expenses only

Role Description

A good home is fundamental to everyone’s wellbeing, which means the work of Shelter Cymru has never been more important.

Shelter Cymru has a great reputation and track record; we are trusted by our partners and stakeholders; and we make our impact by providing services to people in housing need and campaigning. We are now seeking a new Chair to lead the organisation through the next stage of our journey. These are challenging times for people across Wales so we’re looking for an astute, strategic leader who will represent the organisation and amplify the voice of people at the sharp end of the housing emergency in Wales.

Your previous experience and governance understanding will support your commitment to our purpose and values, and you will be able to turn your strong belief in social justice into action. In return, our Chair can take pride in leading an organisation that shapes debate and policy and helps people across Wales.

Application Details

Key Dates:

 • Closing Date: 9:00 am, 1st November 2021
 • Chair/CEO Coffee Session: 8th November 2021
 • Final Stage: 10th November 2021
  (subject to ongoing COVID regulations, as we aim to conduct part of the process in person)

Please visit www.distinctivepeople.co.uk/vacancies for information on how to apply.

Closing Date: 01/11/2021
Contact Name: Mark Glinwood
Contact Telephone: 07944-411484
Contact Email: recruitment@distinctivepeople.co.uk

Oct 072021
 
Bath College – Governor

Governor - Bath College

Business / Organisation Name: Bath College
Business / Organisation Sector: Public
Business / Organisation Type: School, College or University
Role Title: Governor
Remuneration: Pro Bono

Role Description

Are you interested in being a Governor in the Further Education & Skills sector at a
time of important strategic change?

Background

This is an exciting time in the Further Education sector with the Government’s commitment to invest in long-term change that will transform the post-16 education landscape. Bath College is seeking enthusiastic and committed Governors to further enhance the skills of its Governing Body.

The College plays a vital role in the local community, working and collaborating with a wide range of partners in the Bath and North East Somerset and West of England Combined Authority area. Its mission is to provide innovative training, develop skills, inspire individuals, enrich the wider community, and encourage all to achieve and progress. The College provides a wide variety of education and training for people of all ages from 16 years upwards, offering further and higher education, apprenticeships and adult community education.

Who are we looking for?

The Corporation is seeking two new governors, ideally with one of the following areas of expertise:

 1. Audit or Risk management
 2. Third sector, local community or sustainability
 3. Equality, Diversity and Inclusion

The role of a governor is interesting, varied and rewarding. Whilst you do not need to have a background in Further Education, you will need to be committed to education, the college’s values and paying a part in the college’s strategic direction. Volunteering as a governor is a great way to contribute to, and improve the lives of, the local community. Board meetings take place in the early evening approx. 7 times per year. Governors also usually serve as a member of one of the Board’s committees.

The College is keen to promote diversity on the Board and applicants from all backgrounds and from all sections of the communities it serves are welcome to apply. This is a voluntary appointment although reasonable travel expenses may be reimbursed

Application Details

If you are wondering if this is the right opportunity for you and would like to know more, we’d be delighted to hear from you. Please contact Anne Roberts, Head of Governance (anne.roberts@bathcollege.ac.uk) for an informal and confidential conversation.

Advert link New-Governor-Ad-Sept-21.pdf (bathcollege.ac.uk)

Closing Date: 24/10/2021
Contact Name: Anne Roberts
Contact Email: anne.roberts@bathcollege.ac.uk

Oct 052021
 
Middlesex University Students’ Union (MDXSU) – 2 Lay Trustees

2 Lay Trustees - Middlesex University Students’ Union (MDXSU)

Business / Organisation Name: Middlesex University Students’ Union (MDXSU)
Business / Organisation Sector: Not-for-profit
Business / Organisation Website: https://bit.ly/3DaTflZ
Business / Organisation Type: School, College or University
Role Title: Trustee
Remuneration: Unremunerated with reasonable expenses paid

Role Description

MDXSU is a multi-award winning independent charity in North London which supports, represents and improves the experience of the 18,000 students studying here at Middlesex University.

We are proud of our innovative campaign work championing student voice, contributing to positive social change and building empowering diverse communities. Work which has led to the organisation being recognised as one of the best students’ unions in the UK.

Both MDXSU and Middlesex University have an excellent partnership working together to achieve amazing things for our students.

During the pandemic we have considered what our next areas of strategic focus should be. Currently we feel that citizenship, justice and equality are likely to be prominent in our new strategic plan.

You will have a valued role in helping us finalise this plan, and then providing the strategic input to help us deliver it.

We are looking for two Trustees to join us. One of those roles will need to be someone with financial expertise, a current skill gap on the board.

For our other role, we would value expertise in at least one of the following areas; Equality, Diversity & Inclusion, students’ unions, education, governance and/or commercial development.

We are proud to have a board which has a diversity of age, gender, ethnicity and experience. MDXSU proudly champions equality and diversity and whilst our board reflects the rich diversity of North London, we are well aware that leaders of colour are underrepresented at board level across the charity sector. With this in mind, we especially encourage leaders of colour to consider joining us.

We can be flexible in our approach, so if you feel that there are any barriers that may prevent you from applying, please get in touch to talk these through.

Closing date: Monday 1st November 2021

Please click the link to be directed to the Peridot Partners website and to contact the advising consultant for further information about this role:
https://bit.ly/3DaTfl

Oct 042021
 
Fareham College – Governor / Board Member

Governor / Board Member - Fareham College

Business / Organisation Name: Fareham College
Business / Organisation Sector: Public
Business / Organisation Website: https://bit.ly/3a0ZpIQ
Business / Organisation Type: Association
Role Title: Governor
Remuneration: Expenses only

Role Description

Fareham College is seeking to appoint two strategic leaders to the Corporation as Board Members, to bring significant experience in Finance/Audit, or Human Resources/ Organisational Development, along with an understanding of further education and a passion for improving lives and opportunities within the College’s local communities. There has never been a better time to be part of Fareham College, with excellent student outcomes and sizeable capital investment to continue to develop its world-class learning facilities for students and staff.

The successful candidates will bring experience at a strategic level in areas specific to Finance/Audit or Human Resources/ Organisational Development. The appointed Governor(s) will provide expertise in their area, providing advice, guidance and most importantly supportive challenge. Working collegially with the Senior Management Team as a ‘critical friend’, Governors play an important role in helping guide the organisation to achieve the College’s strategy and objectives.

The benefits:

 • Governors/Board members are one of the biggest voluntary forces in the country making an essential contribution in improving opportunities for young people (there are approximately 4500 governors in the College sector across the country)
 • The chance to shape and guide post-16 education provision in the Solent area
 • An opportunity to use and develop existing skills in shaping strategic decisions, performance management and leadership
 • Opportunities to meet and be exposed to a wide range of local stakeholders and employers in education, training and apprenticeship

Governors, must ensure they give sufficient time to their duties and undertake the role with rigour, enabling critique and support to the Chief Executive Officer and their senior leadership team.

Governors will influence decision making and strategy in many ways, exercising the Corporation’s powers and undertaking specific duties of;

 • setting and communicating your college’s educational character, strategy and goals
 • holding executive leaders to account for the educational performance and quality of your college, and for the performance of staff
 • exercising effective control to ensure that funds and assets are protected and legal obligations are met

Who we are looking for:

Recognising the ambitious vision and strategy, we are seeking to engage strategic leaders from the local area to support the Board in this journey. You will bring a passion for success and recognition of the value of further and higher education in society.

The new Governors will have a passion for post 16-education and a drive to build on the continued success of Fareham College. This should be underpinned with a track record of leadership in areas such as:

 • Finance and Audit.
 • Human Resources and Organisational

We are interested to engage those with leadership experience in Further or Higher Education, but also welcome interest from anyone with relevant experience from other sectors and industries outside of education that could add significant value to the College.

These roles offer a fantastic opportunity to join an ambitious and committed non-executive board, and genuinely have an impact on the future success of the College and its students. Working with the Board you will help build on the forward-looking vision and strategy, ensuring the college continues to make a demonstrable and positive contribution to its communities.

Closing date: Monday 8th November 2021

Please click the link to be directed to the Peridot Partners and to contact the advising consultants for further information about this role: https://bit.ly/3a0ZpIQ

Application Details

For further information about the role, or to arrange a confidential discussion, please contact our advising consultants at Peridot Partners:

Closing Date: 08/11/2021
Contact Name: Sarah Szulczewski
Contact Email: sarahs@peridotpartners.co.uk

Oct 012021
 
Department of Health and Social Care – Chair of NHS Blood and Transplant

Chair of NHS Blood and Transplant - Department of Health and Social Care

Body: NHS Blood & Transplant
Appointing Department: Department of Health & Social Care
Sector: Health
Location: London
Number of Vacancies: 1
Remuneration: £63,000 per annum
Time Requirements: 2 to 3 days per week
Closed for Applications: 08/10/2021 at 12:00

Vacancy Description

Ministers are seeking to appoint a new Chair to the board of NHS Blood and Transplant (NHSBT).

The Chair will lead the Board which comprises 7 Non-executive Directors (NEDs) and 5 executive directors, including the Chief Executive, Finance Director and Medical Director.

With them, the Chair will share corporate responsibility for the decisions of the NHSBT Board and the performance of the organisation. Along with the NEDs, the Chair will contribute to the development of strategy; agree the goals, objectives and business plans of the organisation; monitor and review performance and ensure sound governance, including robust and effective systems of financial control and risk management.

The role of the Chair is to:

 • Lead the Board in an open and positive way, which supports and encourages all board members to make a full contribution and work effectively as a team.
 • Develop an effective partnership with the Chief Executive to lead NHSBT in meeting the needs of the NHS, patients and donors, and to continuously improve the services it provides to them.
 • Set the tone for excellent and constructive working relationships between NHSBT, its donors, customers and key stakeholders responsible for the successful operation of the health and social care system.
 • Oversee the formulation of the Board’s strategy for the organisation, ensuring that it supports the wider strategic aims of the health departments to which NHSBT is accountable
 • Ensure the strategy is underpinned by clear performance systems and financial controls along with robust governance and risk management across the trust
 • Ensure the NEDs provide constructive challenge to the executive directors and each other as part of a unitary board
 • Ensure the Board operates high standards of regularity and probity
 • Promote the efficient and effective use of all resources.

The Chair also has an obligation to ensure that:

 • The Board works effectively, and NEDs have a balance of skills and expertise appropriate for directing NHSBT business, as set out in the Government Code of Good Practice on Corporate Governance.
 • There is a code of practice for non-executive members in place, which is consistent with the Cabinet Office Model Code.
 • The work and performance of the Board and its members is reviewed annually and DHSC is advised annually on the performance of individual NEDs

NEDs are fully briefed on terms of appointment, duties, rights and responsibilities.

DHSC is advised on the future needs of the NHSBT board to inform potential re-appointment decisions for NEDs and succession planning.

Person Specification

Essential Criteria

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment.

 • Able to lead the Board of a significant national organisation, delivering robust board level governance and accountability, and encouraging a culture of continuous improvement and ambitious target-setting which is performance driven.
 • Have experience of transformation in a substantial private or public sector organisation with a significant technical / operational mission.
 • Strong commercial skills, to provide effective advice in areas such as pricing policy and supplier negotiation.
 • Proven communication skills, with an awareness of the sensitivity of the services NHSBT provides, and the ability to address issues in a way which acknowledges individual and wider public feeling.

Additional Information

NHSBT provides the NHS with a range of products and services for the direct benefit of patients. In delivering its responsibilities, NHSBT maintains relationships with its many altruistic donors and a variety of NHS customers, as well as managing complex supply chains.

For further information about NHS Blood and Transplant and the role of chair, please see the candidate information pack.

How to Apply

To make an application please email your CV, a supporting letter and completed monitoring forms to:

appointments.team@dhsc.gov.uk – please quote VAC 1786 in the subject field.

If you are unable to apply by email please contact: Ben Jones on 0113 254 6557

Applications must be received by midday on 8th October 2021.

Attachments

This post is regulated by The Commissioner for Public Appointments

Oct 012021
 
Phoenix Futures – Board Member and Chair of Clinical Governance Committee

Board Member and Chair of Clinical Governance Committee - Phoenix Futures

Business / Organisation Name: Phoenix Futures
Business / Organisation Sector: Not-for-Profit
Business / Organisation Website: https://bit.ly/3zUA6Tq
Business / Organisation Type: Association
Role Title: Chair
Remuneration: Expenses only

Role Description

Phoenix Futures is dedicated to helping individuals, families and communities recover from drug and alcohol problems. We believe in being the best, our relentless optimism and energy for overcoming dependency motivates people with substance misuse to realise their own recovery. We know families, friends and carers need hope, care and guidance just as much as their loved ones.

We are passionate about recovery and constantly strive to learn and innovate, to challenge ourselves, to adapt and to work together with others who can bring valuable expertise. Over the last fifty years we have grown from a single pioneering residential service to a national organisation with 50 services across working in psychosocial provision across community, prison and residential settings delivering abstinence based, abstinence oriented and harm reduction approaches.

The current Chair of the Clinical Governance Committee will complete their term of office later this year and thus we now seek their successor. We seek someone with clinical experience, preferably within substance misuse, an understanding of Care Quality Commission and/or Clinical regulatory expectations.

You will be confident communicator able to lead the Clinical Governance Committee and work effectively with other trustees, have a good understanding of Charity governance and are able to develop an effective working relationship with the CEO. You will also work with the other senior trustees – Chair and Vice Chair of the Board and the other subcommittee Chairs on specific strategic issues.

All our board meetings are currently held virtually, and you should expect to dedicate roughly nine half days per year, covering board, committee, and strategy meetings.

We welcome both experienced trustees and those looking to take on their first trusteeship, and we want to welcome people of all ages and backgrounds to further diversify the Board.

For more than 50 years we have demonstrated our passion and commitment to support people to achieve long term recovery. Come join us and be part of our journey!

Closing date: 9am, Wednesday 3rd November 2021

Application Details

If you would like to have an informal conversation about this opportunity, please email our advising consultants at Peridot Partners to arrange a call:

Closing Date: 03/11/2021
Contact Name: James Hunt
Contact Email: james@peridotpartners.co.uk

Sep 302021
 
Thirteen Group – Chair

Chair - Thirteen Group

Employer: Thirteen Group
Location: Middlesbrough, North Yorkshire
Salary: Remunerated
Closing date: 28 Oct 2021

As a charitable not-for-profit housing association, Thirteen exists to provide housing and support services across the North East of England and Yorkshire. We are here for anyone who needs a home and maybe a helping hand too. We work to improve the fabric of places where our customer live.

Today, we own over 34,000 properties and manage over 35,000 homes. Our 1,600 colleagues provide services for more than 72,000 customers – but we’re more than just a landlord. We are all about providing homes, support and opportunities to grow, and our vision is of a caring landlord and housing developer, which recognises everyone as an individual. We go beyond bricks and mortar, and our range of extra services means we can give people a helping hand specifically tailored to them if they need it.

Strong and improving operational performance and a culture of inclusivity with customers and colleagues means that our range of partnerships and impact is increasing but there is always more to do. Over the next five years we will invest over £1billion to improve our services, tenants’ homes and their neighbourhoods, as well as delivering new affordable homes.

It is against this background, and in this time of change and opportunity, that we are looking for a new Group Chair, as George Garlick prepares to step down after 6 years of outstanding service.

For this role we would welcome interest from people who have held leadership roles in large and complex organisations in any sector, and who have sufficiently substantial non-executive experience to land with confidence as our Group Chair.

Most importantly, we are looking or a Chair who connects with our values and those of the social housing sector, and who strongly believes in the role we play in supporting communities and individuals to thrive. It will be important that our new Chair brings an understanding of regulated settings (not necessarily housing) and has the commercial and financial acumen to help lead what is a £186m turnover organisation, with assets close to £1bn in value, and range of partnerships across the private and public sectors. Our Chair needs either to know our patch already or be really excited about getting to know it, and spending time across the different parts of our footprint.

The precise remuneration is under review but will be in the region of £20,000. There are generally 5 main board meetings a year held in our offices close to Middlesbrough station, with additional Committee meetings and strategy days, plus webinars and other board events also taking place in typical year. We expect the total time commitment to average around 2 days a month.

At Thirteen, we like to be inclusive, looking at things from different perspectives to drive innovation. We have a clear intention and need to diversify our board over the coming years so we would like to very warmly encourage applications from individuals in under-represented groups, such as young people, women and people from ethnic minority backgrounds, to come forward for a conversation.

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to the Thirteen Group on this appointment. For further information about the role, including details about how to apply, please visit www.saxbam.com/appointments using reference JATAAB. Alternatively telephone +44 (0)20 7227 0880 (during office hours). Applications should be received by noon on Thursday 28th October 2021.

%d bloggers like this: