Oct 112021
 
Ofcom Content Board – Non-Executive Director member for Wales

Non-Executive Director member for Wales - Ofcom Content Board

Hyd at 4 diwrnod y mis

Ofcom yw’r rheoleiddiwr ar gyfer diwydiannau cyfathrebiadau’r Deyrnas Unedig (y DU), gyda chyfrifoldebau ar draws teledu, radio, fideo ar-alw, telegyfathrebiadau, cyfathrebiadau di-wifr, a gwasanaethau post. Mae’r rhain yn cynnwys cyfrifoldeb dros oruchwylio darllediadau teledu a radio ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnwys rheoleiddio’r BBC. Mae Ofcom hefyd yn gyfrifol am reoleiddio llwyfannau rhannu fideos yn y DU. Mae hyn yn golygu y bydd angen i’r gwasanaethau hyn gael mesurau ar waith i ddiogelu pobl ifanc rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol, ac i sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael ei ddiogelu rhag iaith casineb a chynnwys anghyfreithlon. Mae hwn yn gam cyntaf pwysig tuag at ddiogelu pobl rhag cynnwys niweidiol ar-lein cyn i Ofcom ysgwyddo ei ddyletswyddau ehangach i reoleiddio diogelwch ar-lein.

Pwrpas y swydd

Mae Ofcom wedi bod yn darparu amddiffyniad a sicrwydd i gynulleidfaoedd ar draws teledu, radio a fideo ar-alw ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, mae’r materion hyn wedi’u gosod fwyfwy o fewn cyd-destun ehangach newidiadau mewn marchnadoedd cyfathrebu, ac yn enwedig rôl y rhyngrwyd a’r cyfryngau digidol.

Wrth i gynulleidfaoedd fynd ar-lein fwy a mwy, rhan allweddol o’n gwaith yw ystyried yr heriau y mae hyn yn eu hachosi i wylwyr a gwrandawyr ac i’r sectorau rydym yn eu rheoleiddio. Mae Bwrdd Cynnwys Ofcom yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith hwn ac yn helpu llywio dulliau rheoleiddio yn y dyfodol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â ni, ac i helpu llunio polisi mewn byd digidol sy’n newid yn gyflym.

Mae’r Bwrdd Cynnwys yn un o bwyllgorau Bwrdd Ofcom sy’n gyfrifol am ddeall, dadansoddi a hyrwyddo lleisiau a buddiannau'r gwyliwr, y gwrandäwr a'r dinesydd. Mae’n trin ac yn trafod materion lle bydd buddiannau dinasyddion yn mynd y tu hwnt i fuddiannau defnyddwyr, gyda ffocws ar yr agweddau hynny o’r budd cyhoeddus na fydd cystadleuaeth a grymoedd y farchnad yn eu cyrraedd.

Aelodau rhan amser yw mwyafrif aelodau’r Bwrdd Cynnwys ac maent yn dod o gefndiroedd gwahanol ledled y DU. Rydym eisiau denu amrywiaeth eang o ymgeiswyr i ddarparu cydbwysedd da o ran sgiliau a phrofiad o sectorau perthnasol er mwyn cael amrywiaeth o safbwyntiau ac annibyniaeth barn a gwneud penderfyniadau.

Cymwyseddau allweddol a gwybodaeth

Rydym yn bwriadu recriwtio aelod anweithredol newydd i Gymru i ymuno â’r Bwrdd Cynnwys. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu cynrychioli buddiannau a safbwyntiau pobl sy’n byw yng Nghymru ac:

 • sydd â’r gallu i ddeall yr egwyddorion busnes ac economaidd sy’n sail i’r sectorau darlledu yn yr amgylchedd digidol;
 • sydd â phrofiad digidol neu newydd ym maes y cyfryngau, gyda gwerthfawrogiad o natur y sectorau hyn sy’n newid yn gyflym a’r heriau y gallant eu hachosi;
 • sydd â dealltwriaeth gadarn o egwyddorion ac arferion rheoleiddio cynnwys, yn ddelfrydol o safbwynt diwydiant;
 • sydd â dealltwriaeth ragorol o bolisi darlledu a materion rheoleiddio, tirwedd polisi cyfryngau’r DU a’r cyd-destun rhyngwladol perthnasol;
 • sydd â dealltwriaeth o anghenion defnyddwyr a dinasyddion, a’r gallu i weithio’n dda gyda chydweithwyr o Wledydd y DU ar faterion polisi a defnyddwyr;
 • sydd â sgiliau gwneud penderfyniadau cryf a barn gadarn er mwyn sicrhau darpariaeth lwyddiannus mewn sefydliad hynod gymhleth;
 • sydd â sgiliau cyfathrebu cadarn er mwyn cyfrannu’n effeithiol at drafodaethau corff cyhoeddus lefel uchel;
 • sydd ag integriti personol uchel iawn; dealltwriaeth amlwg o’r gofyniad ar Ofcom i wneud penderfyniadau annibynnol o dan bwysau; ac mae
 • hanes o farn olygyddol da a phrofiad o wneud penderfyniadau ar lefel uwch ym maes darlledu yn ddymunol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol.

Rhagor o wybodaeth

Pedwar diwrnod y mis yw’r ymrwymiad amser, gan gynnwys mynychu tua chwe chyfarfod ffurfiol y flwyddyn o’r Bwrdd Cynnwys llawn a phedwar cyfarfod y flwyddyn ar gyfer Pwyllgor Cynghori Cymru.

I wneud cais a chael eich ystyried ar gyfer cyfweliad, rhaid i’ch cais gynnwys CV a llythyr eglurhaol. Rhaid i’ch llythyr eglurhaol ddangos tystiolaeth o sut yr ydych yn bodloni’r cymwyseddau allweddol yn llwyddiannus (a restrir uchod). Gall eich cais fod yn Gymraeg neu yn Saesneg a dylid ei anfon at: RecriwtioOfcomCymru@ofcom.org.uk erbyn 23.00pm Dydd Sul 24 Hydref 2021.

Mae Ofcom yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg, ac ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sy’n cael ei gyflwyno yn Saesneg. Ni ddylai eich llythyr fod yn fwy na phedair ochr A4 o hyd. Cynhelir cyfweliadau yn ystod Tachwedd 2021.

Rhaid datgan a thrafod unrhyw wrthdaro gwirioneddol neu bosibl rhwng buddiannau yn y cyfweliad. Rhaid i ymgeiswyr fod ag integriti personol o safon uchel a sicrhau bod eu hymddygiad yn cyd-fynd â 7 egwyddor bywyd cyhoeddus. Mae’n ofynnol i Aelodau’r Bwrdd Cynnwys weithredu yn unol â Chod Ymddygiad y Bwrdd.

Mae Ofcom yn dymuno denu ymgeiswyr o gronfa dalent mor eang â phosibl ac mae ein proses recriwtio wedi’i chynllunio i gynnwys pob ymgeisydd ac mae’n dilyn ymrwymiad Ofcom i amrywiaeth a chynhwysiad.

Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy'n eu hystyried eu hunain yn anabl neu sydd â chyflwr hirdymor yn cael eu gwahodd am gyfweliad os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd, os hoffai ymgeiswyr gael eu hystyried fel rhan o’r cynllun hwn. Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg drwy gydol y broses ymgeisio a dethol gan gynnwys gwneud ein proses mor hygyrch â phosibl. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun yma ar ein gwefan.

Os hoffech unrhyw addasiadau, cysylltwch â ni yn ofcomresourcing@omnirms.com

Up to 4 days per month

Ofcom is the regulator for the UK communications industries, with responsibilities across television, radio, video-on-demand, telecommunications, wireless communications and postal services. These include responsibility for overseeing television and radio broadcasting throughout the United Kingdom, including regulating the BBC. Ofcom is also now responsible for regulating UK-based video sharing platforms. This means that these services will need to have in place measures to protect young people from potentially harmful content, and to ensure that all users are protected from hate speech and illegal content. This is an important first step towards protecting people from harmful content online before Ofcom takes on its wider duties to regulate online safety.

Purpose of the role:

Ofcom has been providing protection and assurance for audiences across television, radio and video-on-demand for many years. Increasingly however, these issues are set within the wider context of changes in communications markets, and particularly the role of the internet and digital media.

As audiences increasingly move online a key part of our work is to consider the challenges this poses for viewers and listeners and for the sectors that we regulate. Ofcom’s Content Board plays a key role in delivering this work and in helping shape future approaches to regulation. This is an exciting time to join us and help shape policy in a fast-changing digital world.

The Content Board is a committee of Ofcom’s Main Board and is charged with understanding, analysing and championing the voices and interest of the viewer, the listener and citizen. It examines issues where the citizen interest extends beyond the consumer interest, with a focus on those aspects of the public interest which competition and market forces do not reach.

The majority of Content Board Members are part-time and drawn from diverse backgrounds across the UK. We want to attract a wide range of applicants to provide a good balance of skills and relevant sector experience on the Content Board in order to create a diversity of perspective and independence of thought and decision-making

Essential Skills and Knowledge:

We’re seeking to recruit one new non-executive member for Wales to join the Content Board. We’re seeking candidates who are capable of representing the interests and opinions of people living in Wales and who have:

 • the ability to understand the business and economic principles underpinning the broadcast sector in the digital environment;
 • digital or new media experience, with an appreciation of the fast-changing nature of these sectors and the challenges they can pose;
 • a strong understanding of the principles and practice of content regulation, preferably gained from the industry side;
 • an excellent understanding of broadcasting policy and regulatory issues, the UK media policy landscape and relevant international context;
 • an understanding of the needs of consumers and citizens, and an ability to work well with colleagues from the UK’s Nations on policy and consumer issues;
 • sound judgement and decision-making to ensure successful delivery in a highly complex organisation;
 • strong communication skills to make an effective contribution to the discussions of a high-level public body;
 • personal integrity of a high order; demonstrable understanding of Ofcom’s need to make independent judgements under pressure; and
 • a track record of good editorial judgement and decision-making at a senior level in broadcasting is desirable.

The ability to speak Welsh is desirable

Further information:

The time commitment is four days a month, including attending approximately six formal meetings a year of the full Content Board.

To apply and be considered for interview stage, your application must include a CV and covering letter. Your covering letter must give evidence of how you successfully meet the key competencies (listed above). Applications can be provided in English or Welsh and should be sent to OfcomWalesRecruitment@ofcom.org.uk by 23.00pm on Sunday 24 October 2021.

Ofcom welcomes Welsh language applications, and your application will not be treated less favourably than an application sent in English. Your letter should be no more than four sides of A4 in length. Interviews will be held during November 2021.

Potential or actual conflicts of interest must be declared and discussed at interview. Applicants must have personal integrity of a high order and ensure that their conduct accords with the 7 principles of public life. Content Board Members are required to act in accordance with the Board’s Code of Conduct.

Ofcom is a forward-thinking, inclusive employer and recognises the value of diversity to truly “make communications work for everyone”. Here at Ofcom, our vision is to ensure people are part of an environment when they can truly strive and be themselves, therefore we aim to recruit from the widest pool of candidates possible – irrespective of social background, ethnicity, sexual orientation, gender or disability. We are an organisation that strives to be truly representative of the whole of the UK and our aim is to be an employer of choice for everyone.

As a Disability Confident employer, we guarantee to interview disabled applicants who meets the minimum selection criteria of the role as outlined in the job specification, if applicants would like to be considered under this scheme. We pride ourselves on ensuring all candidates are treated fairly throughout the application and selection process including making our process as accessible as possible. You can find more information on the scheme on our website.

Should you require any adjustments to be made, please do contact us directly at ofcomresourcing@omnirms.com.

Oct 112021
 
Ofcom Content Board – Non-Executive Director member for Northern Ireland

Non-Executive Director member for Northern Ireland - Ofcom Content Board

Ofcom is the regulator for the UK communications industries, with responsibilities across television, radio, video-on-demand, telecommunications, wireless communications and postal services. These include responsibility for overseeing television and radio broadcasting throughout the United Kingdom, including regulating the BBC.

Ofcom is also now responsible for regulating UK-based video sharing platforms. This means that these services will need to have in place measures to protect young people from potentially harmful content, and to ensure that all users are protected from hate speech and illegal content. This is an important first step towards protecting people from harmful content online before Ofcom takes on its wider duties to regulate online safety.

Purpose of the role:

Ofcom has been providing protection and assurance for audiences across television, radio and video-on-demand for many years. Increasingly however, these issues are set within the wider context of changes in communications markets, and particularly the role of the internet and digital media.

As audiences increasingly move online a key part of our work is to consider the challenges this poses for viewers and listeners and for the sectors that we regulate. Ofcom’s Content Board plays a key role in delivering this work and in helping shape future approaches to regulation. This is an exciting time to join us and help shape policy in a fast-changing digital world.

The Content Board is a committee of Ofcom’s Main Board and is charged with understanding, analysing and championing the voices and interest of the viewer, the listener and citizen. It examines issues where the citizen interest extends beyond the consumer interest, with a focus on those aspects of the public interest which competition and market forces do not reach.

The majority of Content Board Members are part-time and drawn from diverse backgrounds across the UK. We want to attract a wide range of applicants to provide a good balance of skills and relevant sector experience on the Content Board in order to create a diversity of perspective and independence of thought and decision-making.

Essential Skills and Knowledge:

We’re seeking to recruit one new non-executive member for Northern Ireland to join the Content Board. We’re seeking candidates who are capable of representing the interests and opinions of people living in Northern Ireland and who have:

 • the ability to understand the business and economic principles underpinning the broadcast sector in the digital environment;
 • digital or new media experience, with an appreciation of the fast-changing nature of these sectors and the challenges they can pose;
 • a strong understanding of the principles and practice of content regulation, preferably gained from the industry side;
 • an excellent understanding of broadcasting policy and regulatory issues, the UK media policy landscape and relevant international context;
 • an understanding of the needs of consumers and citizens, and an ability to work well with colleagues from the UK’s Nations on policy and consumer issues;
 • sound judgement and decision-making to ensure successful delivery in a highly complex organisation;
 • strong communication skills to make an effective contribution to the discussions of a high-level public body;
 • personal integrity of a high order; demonstrable understanding of Ofcom’s need to make independent judgements under pressure; and
 • a track record of good editorial judgement and decision-making at a senior level in broadcasting is desirable.

Further Information:

The time commitment is four days a month, including attending approximately six formal meetings a year of the full Content Board.

To apply and be considered for interview stage, your application must include a CV and covering letter by the closing date, 23.00 on Sunday 24th October. Your covering letter must give evidence of how you successfully meet the key competencies (listed above). Your letter should be no more than four sides of A4 in length. Interviews will be held during November 2021.

You can apply online at https://jobs-ofcom.icims.com/jobs/2334/content-board-non-executive-director%3a-member-for-northern-ireland--4-days-a-month/job

Potential or actual conflicts of interest must be declared and discussed at interview. Applicants must have personal integrity of a high order and ensure that their conduct accords with the 7 principles of public life. Content Board Members are required to act in accordance with the Board’s Code of Conduct.

Ofcom is a forward-thinking, inclusive employer and recognises the value of diversity to truly “make communications work for everyone”. Here at Ofcom, our vision is to ensure people are part of an environment when they can truly strive and be themselves, therefore we aim to recruit from the widest pool of candidates possible – irrespective of social background, ethnicity, sexual orientation, gender or disability. We are an organisation that strives to be truly representative of the whole of the UK and our aim is to be an employer of choice for everyone.

As a Disability Confident employer, we guarantee to interview disabled applicants who meets the minimum selection criteria of the role as outlined in the job specification, if applicants would like to be considered under this scheme. We pride ourselves on ensuring all candidates are treated fairly throughout the application and selection process including making our process as accessible as possible. You can find more information on the scheme here. https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/jobs/disability-confident-scheme

Should you require any adjustments to be made, please do contact us directly at ofcomresourcing@omnirms.com.

[randomimage]

 

Oct 012021
 
Department of Health and Social Care – Chair of NHS Blood and Transplant

Chair of NHS Blood and Transplant - Department of Health and Social Care

Body: NHS Blood & Transplant
Appointing Department: Department of Health & Social Care
Sector: Health
Location: London
Number of Vacancies: 1
Remuneration: £63,000 per annum
Time Requirements: 2 to 3 days per week
Closed for Applications: 08/10/2021 at 12:00

Vacancy Description

Ministers are seeking to appoint a new Chair to the board of NHS Blood and Transplant (NHSBT).

The Chair will lead the Board which comprises 7 Non-executive Directors (NEDs) and 5 executive directors, including the Chief Executive, Finance Director and Medical Director.

With them, the Chair will share corporate responsibility for the decisions of the NHSBT Board and the performance of the organisation. Along with the NEDs, the Chair will contribute to the development of strategy; agree the goals, objectives and business plans of the organisation; monitor and review performance and ensure sound governance, including robust and effective systems of financial control and risk management.

The role of the Chair is to:

 • Lead the Board in an open and positive way, which supports and encourages all board members to make a full contribution and work effectively as a team.
 • Develop an effective partnership with the Chief Executive to lead NHSBT in meeting the needs of the NHS, patients and donors, and to continuously improve the services it provides to them.
 • Set the tone for excellent and constructive working relationships between NHSBT, its donors, customers and key stakeholders responsible for the successful operation of the health and social care system.
 • Oversee the formulation of the Board’s strategy for the organisation, ensuring that it supports the wider strategic aims of the health departments to which NHSBT is accountable
 • Ensure the strategy is underpinned by clear performance systems and financial controls along with robust governance and risk management across the trust
 • Ensure the NEDs provide constructive challenge to the executive directors and each other as part of a unitary board
 • Ensure the Board operates high standards of regularity and probity
 • Promote the efficient and effective use of all resources.

The Chair also has an obligation to ensure that:

 • The Board works effectively, and NEDs have a balance of skills and expertise appropriate for directing NHSBT business, as set out in the Government Code of Good Practice on Corporate Governance.
 • There is a code of practice for non-executive members in place, which is consistent with the Cabinet Office Model Code.
 • The work and performance of the Board and its members is reviewed annually and DHSC is advised annually on the performance of individual NEDs

NEDs are fully briefed on terms of appointment, duties, rights and responsibilities.

DHSC is advised on the future needs of the NHSBT board to inform potential re-appointment decisions for NEDs and succession planning.

Person Specification

Essential Criteria

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment.

 • Able to lead the Board of a significant national organisation, delivering robust board level governance and accountability, and encouraging a culture of continuous improvement and ambitious target-setting which is performance driven.
 • Have experience of transformation in a substantial private or public sector organisation with a significant technical / operational mission.
 • Strong commercial skills, to provide effective advice in areas such as pricing policy and supplier negotiation.
 • Proven communication skills, with an awareness of the sensitivity of the services NHSBT provides, and the ability to address issues in a way which acknowledges individual and wider public feeling.

Additional Information

NHSBT provides the NHS with a range of products and services for the direct benefit of patients. In delivering its responsibilities, NHSBT maintains relationships with its many altruistic donors and a variety of NHS customers, as well as managing complex supply chains.

For further information about NHS Blood and Transplant and the role of chair, please see the candidate information pack.

How to Apply

To make an application please email your CV, a supporting letter and completed monitoring forms to:

appointments.team@dhsc.gov.uk – please quote VAC 1786 in the subject field.

If you are unable to apply by email please contact: Ben Jones on 0113 254 6557

Applications must be received by midday on 8th October 2021.

Attachments

This post is regulated by The Commissioner for Public Appointments

Sep 282021
 
Insolvency Service – Non-Executive Director

Non-Executive Director - Insolvency Service

Body: Department for Business, Energy and Industrial Strategy
Appointing Department: Department of Business, Energy and Industrial Strategy
Sectors: Business, Finance & Skills, Regulation
Location: London, but virtual for the foreseeable future
Skills required: Legal / Judicial
Number of Vacancies: 1
Remuneration: £11,000
Time Requirements: 20 days per annum
Closed for Applications: 17/10/2021

Vacancy Description

Chair’s message to candidates

The Insolvency Service, as an agency of central government, delivers economic confidence by supporting those in financial distress, tackling financial wrongdoing and maximising returns to creditors. The agency guides the development of and implements the legislative frameworks that deal both with financial misconduct and any resultant insolvency. The core purpose of the Agency is thus to act as steward of both a corporate and personal insolvency regime which is fair and that gives individuals businesses and investors the necessary confidence to take the commercial risks that support economic growth.

The Insolvency Service has an outstanding reputation, both within the insolvency profession but also across Government, as a centre of excellence for operational insolvency work, investigations and enforcement. However, in the light of the fast-changing business environment the agency has embarked on the implementation of a new strategy, directed at modernisation of its focus on continuing to deliver an outstanding service to our customers.

This is thus an exciting time to be part of the agency. whose public profile is higher than it has ever been before dealing as it does with not just some huge public interest cases and also the impact on both corporate and personal insolvency of the pandemic. The agency is looking to appoint a new Non-Executive Board Member to work closely with the Executive Leadership Team with a special focus on ensuring that any proposed legal changes and practices are validated and have the intended beneficial impact on the fulfilment of its core purpose .

The successful candidate will be part of a committed and enthusiastic Board which is seeking to bring independent thought and a strong support to ensuring that the agency continues to respond to future economic, political and professional demands.

The Insolvency Service is wholly committed to promoting greater diversity and welcome applications from the widest possible field of candidates.

If you think you have got what it takes then we would very much like to hear from you and would welcome your application.

Mark Austen

Chair, Insolvency Service

Person Specification - Non-Executive Director

The role of the Non-Executive Director (NED) is to provide challenge and support to the executive team on behalf of the Board. In order to do this, they will need to maintain an up-to-date understanding of the heat decarbonisation and energy efficiency challenges faced by public sector organisations. They will also provide constructive challenge on the business strategy, performance and use of resources, as well as scrutinising the performance of management on their agreed goals and objectives.

Our NEDs also verify the reliability of financial information, and the controls used for the management of risk. They ensure that effective governance structures and risk management methods are robust and in line with current standards. NEDs uphold the highest standards of integrity, probity, impartiality and objectivity and supporting the chairperson and executive directors in instilling the appropriate culture, values and behaviours in the boardroom and beyond.

The role

We are looking for an experienced legal professional with recent experience of insolvency practice to join the board. As a Non-Executive Director (NED), you will provide insights into the current and prospective legal framework; and guide and challenge the Executive. You will contribute substantially to decisions covering the strategy and direction of the Insolvency Service.

You will have the following main responsibilities:

 • Ensuring there is a current and independent view of the practicalities and relevance of modern insolvency law; and assisting with framing prospective development in line with Insolvency Service core principles.
 • Supporting the delivery of strategic priorities and contributing to the development of long-term strategies using your skills, experience, and judgment to scrutinise short and long-term Insolvency Service performance.
 • Maintaining the integrity of financial information, and keeping financial controls, systems and risk management robust and defensible.

Essential Criteria

You will be a qualified lawyer, with recent, substantial and recognised experience of practising in the area of insolvency law.

You will also demonstrate the following:

 • Experience or the capability to work at a senior leadership level or as a board member in a large or complex organisation.
 • An understanding of the wider legal context, and how it applies to the role played by the Insolvency Service.
 • Independence of judgment, and the ability to provide constructive and independent challenge to the board.
 • The capacity to bring a fresh and external point-of-view to decision-making, through the analysis of complex information in order to reach practical decisions.
 • Outstanding communication skills.

Desirable Criteria

It is desirable that candidates demonstrate experience/skills in one or more of the following areas:

 • A performance history of building and sustaining relationships with key stakeholders, and responding to and balancing their differing needs.
 • A track-record of successfully identifying and managing external change.
 • Overseeing the management of risk, preferably in a commercial environment.

How to Apply

Your application is submitted in two parts.

Both parts must be submitted by 23:00 on 17 October 2021 in order for your application to be considered complete. Applications which are incomplete or received after this date will not be considered.

Part one: CV and Statement of Suitability

One document combining a two-page statement of suitability and two-page CV (no more than four sides of A4 in total). The key to a good application is to give the reader specific information about how you meet the criteria for appointment. Think about your knowledge, skills, experience and personal attributes, and take full advantage of the space available. Provide practical evidence that best demonstrates how you meet the essential criteria.
Send to Joshua Sweet at publicappointments@beis.gov.uk with ‘INSS, NED’ in the subject heading.

Part two: Diversity Monitoring and Conflict of Interest Form.

Complete a diversity monitoring and conflict of interest form via the following link.

Attachments

This post is NOT regulated by The Commissioner for Public Appointments.

Sep 272021
 
University Hospitals of Leicester NHS Trust – 3 Non-Executive Directors and 1 Associate Non-Executive Director

3 Non-Executive Directors and 1 Associate Non-Executive Director - University Hospitals of Leicester NHS Trust

University Hospitals of Leicester NHS Trust are looking for three new Non-Executive directors to help shape and influence its future strategic direction whilst supporting and challenging executive directors during on-going pandemic recovery, reduction of waiting lists and financial recovery; in addition an Associate NED with expertise in Digital. Non-Executive Directors will work with the Chair and other Executive and Non-Executive colleagues as voting members of the Board. This is an exceptional opportunity to share your talents and expertise to make a positive difference to the lives of people served by the Trust.

We are particularly looking for NEDs who possess at least one or more of the following:

 • Finance with strong commercial awareness. Strong preference for experience in/exposure to the public sector. Qualified accountant would be preferable but candidates with strong commercial expertise would also be considered. Track record of reducing cost and adding value.
 • Experience and understanding of how acute hospitals operate, considerable experience of transformation of health services and organisational and leadership development. An understanding of system working in the health and care sector would be an advantage.
 • Experience of wider system working outside of the acute sector, preferably a clinician or other professional.

In addition we would like to recruit an Associate NED with expertise and knowledge of digital and information in the NHS or wider public sector including introducing new technologies into a service organisation.

You will need to have a genuine commitment to patients and the promotion of excellent health care services. You will need to be able to demonstrate you can use your experience to:

 • work alongside other non-executives and executive colleagues as an equal member of the board
 • bring independence, external perspectives, skills and challenge to strategy development
 • hold the executive to account by providing purposeful, constructive scrutiny and challenge
 • shape and actively support a healthy culture for the trust

We value and promote diversity and are committed to equality of opportunity for all and appointments made on merit. We believe that the best boards are those that reflect the communities they serve.

We particularly welcome applications from women, people from the local black and minority ethnic communities, and disabled people who we know are under-represented in chair and non-executive roles.

Our recruitment processes are conducted in accordance with the Code of Governance to ensure that they are made on merit after a fair and open process so that the best people, from the widest possible pool of candidates, are appointed.

Application documents

Key Dates

 • Closing date for receipt of applications: 25 October 2021
 • Interview date: 25 November 2021
 • Proposed start date: TBC

*Please read the candidate information pack to find out how to apply and forward your completed application to NHSI.Chairsandneds@nhs.net.

Our recruitment processes are conducted in accordance with the Government’s Principles of Public Appointments and Governance Code and are made on merit after a fair and open process so that the best people, from the widest possible pool of candidates, are appointed. This appointment is regulated by the Commissioner for Public Appointments.

Find out more

Sep 232021
 
One Manchester – Non-Executive Director

Non-Executive Director - One Manchester

Recruiter: Campbell Tickell Limited
Location: Greater Manchester
Salary: £6,124 pa
Closing date: 14 Oct 2021

Our new NED will need to be as passionate as we are about greater Manchester. We are providing growth for the region, and not just with the delivery of affordable housing. At One Manchester we also support people to contribute in a myriad of way so that our communities can thrive.

About the role:

For this vacancy we are looking for someone with a finance background. We would especially value a colleague who can take a rounded business view, constructive questioning and debate that helps us as a Board leadership team ensure that our organisation remains strong, ambitious and open to innovation. Prior NED experience is also not necessary, but insight into good governance and operating in a regulated environment will be helpful.

We need to continue stepping up and being there for those that need out support. What we say and do at this critical time will speak volumes about our values, integrity and impact. If you feel the same was as us, then we hope you will step forward for this role.

Key contact:

For informal discussion please contact Bill Barkworth, at Campbell Tickell on 07706 369273.

You can download a job pack at www.campbelltickell.com/jobs.

CLOSING: THURSDAY 14th OCTOBER 2021 AT 12 NOON

Sep 232021
 
The Pension Regulator (TPR) – Non-Executive Directors

Non-Executive Directors  - The Pension Regulator (TPR)

Business / Organisation Name: Department for Work and Pensions
Business / Organisation Sector: Public
Business / Organisation Type: Government
Role Title: Non-Executive Director
Remuneration: Paid

Role Description

DWP is seeking 4 Non-Executive Directors for The Pension Regulator.

The Pensions Regulator (TPR) is the independent UK regulator of work-based pension schemes. It is an arms-length public body sponsored by the Department for Work and Pensions (DWP). TPR works with trustees, employers, and business advisers of occupational pension schemes in the private and public sectors, to help them understand their legal duties and the standards it expects.

TPR also works with employers and their advisers to ensure compliance with Automatic Enrolment duties.

TPR’s statutory objectives are set out in the Pensions Act 2004. These are:

 • to protect the benefits of members of occupational pension schemes;
 • to protect the benefits of members of personal pension schemes where direct payment arrangements are in place;
 • to reduce the risk of situations arising which may lead to compensation being payable from the Pension Protection Fund (PPF);
 • in relation to its functions for DB scheme funding only, to minimise any adverse impact on the sustainable growth of an employer;
 • to maximise employer compliance with employer duties and the employment safeguards introduced by the Pensions Act 2008;
 • to promote, and to improve understanding of, the good administration of work-based pension schemes.

TPR works within the policy and resource framework determined by the Secretary of State; its Corporate Plan and its financial resources and headcount budget is agreed with the DWP.

TPR is based in Brighton, United Kingdom, where its Board meetings are generally held. More information can be obtained from the TPR website and from the TPR Annual Report and Accounts.

The Board of TPR meets around eight times a year and currently comprises: the Chair, five Non-Executive Directors, the Chief Executive and four Executive Directors. The Board oversees TPR’s strategic and policy direction, ensures that TPR is properly run as a public body having proper regard to its statutory objectives and has effective internal controls. It also ensures TPR complies with statutory and administrative requirements for value for money and the use of public funds.

The role of a Non-Executive Director

Each Non-Executive Director will:

 • contribute to the Pensions Regulator Board meetings and discussions, drawing on their breadth of expertise and ability;
 • contribute to and review the strategic direction of TPR;
 • scrutinise the performance of the Chief Executive in securing that TPR’s functions are exercised efficiently and effectively;
 • monitor the extent to which TPR is meeting its statutory objectives, Key Performance Indicators and other targets;
 • ensure effective reporting of activities to the Secretary of State in TPR’s annual report;
 • evaluate the effectiveness of the TPR’s internal financial controls;
 • contribute to setting the remuneration of the Chief Executive;
 • act as a confidant, mentor and wise counsel to the Chair, balancing a challenging approach with being supportive;
 • contribute through ad hoc involvement with the executive team and other TPR staff on specific areas of interest/priority;
 • where appropriate, represent TPR externally, and help it build relationships with key stakeholders;
 • contribute their experience to guide the development of the Pensions Regulator in a way that is inclusive, supportive, collegiate and adds value; and
 • demonstrate a commitment to the Seven Principles of Public Life

Information Webinar

There will be an information webinar hosted by TPR on 30th September 2021 from 13:00 -14:00 to provide prospective candidates with information about TPR and the requirements of the role. It will include information on why everyone at TPR is passionate about delivering better outcomes for pensions savers, the diverse culture of TPR, tips for completing the CV and covering letter, and what candidates can expect if they are selected for interview. There will also be a Q&A session with the presenters who will include TPR Chair, Sarah Smart and Non-Executive Director Katie Kapernaros.

If you would like to attend the webinar, please register your interest by emailing Lisa.Raymond@tpr.gov.uk by close of business on Monday 27th September 2021. If you are unable to attend you will be able to see a recording of the session on the TPR website shortly after 30th September 2021.

 • Location: Brighton (Board meetings have recently followed a remote access model, and in future are likely to be a mixture of in person and remote access meetings.)
 • Remuneration: Non-Executive Directors (£17,992) Non-Executive Director /Chair of the Audit and Risk Assurance Committee (£21006)
 • Time Requirements: Around 26 days a year for Non-Executive Directors and around 30 days a year for Non-Executive Director/Chair of the Audit and Risk Assurance Committee

Application Details

The vacancy closes at 17pm on 08/10/21. For more information about the role and how to apply please click the link below.

https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/appointment/the-pension-regulator-tpr-non-executive-director/

Closing Date: 08/10/2021

Sep 222021
 
Rotherham Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust – Non-Executive Director

Non-Executive Director - Rotherham Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust

Employer: Rotherham Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust
Location: Nationwide
Salary: Not Specified
Closing date: 21 Oct 2021

We are delighted to be partnering with Rotherham Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust in their search for a new Non-executive Director.

This is an exciting time to consider joining their organisation as an NED. They have a refreshed strategy and their aim is to ensure that the Trust is well positioned to continue to manage the ongoing impact of the pandemic whilst also recovering services, taking the best of the changes, learning and innovation from this period and using the learnings to reset how they do things.

They are looking for someone who has a track record of achievement at board level in a complex organisational environment (private, public or voluntary sectors) and is good with people, supportive and understanding, with the ability to empathise in a systematic manner. Experience of leading or managing significant change with a complex range of stakeholders is also desirable.

For further information on the Trust, their strategic vision, and how to apply, please view the candidate briefing pack on the website

Contact: Neal Mankey, Associate Director Neal.Mankey@veredus.co.uk 07541 644162

Sep 162021
 
DVLA – Non-Executive Directors

Non-Executive Directors - DVLA

non-executive directorRecruiter: Green Park
Location: Swansea, Swansea (Abertawe) (GB)
Salary: £13,100 per annum
Posted: 15 Sep 2021
Closes: 26 Sep 2021
Ref: 853999
Position/Level: Board
Responsibilities: Regulation
Sector: Government, Transport & Logistics
Contract Type: Permanent
Language: English

£13,100 per annum for up to 30 days attendance, plus an additional £3,000 per annum should you be invited to chair a sub-committee.

Our mission is to make our services better for drivers and the wider public, while help keeping our roads safe. Our services are used across the nation by over 40 million drivers, touching the majority of households across the country. As the hub for motoring, we play a pivotal role in the technology-driven evolution in the way in which we travel now and in years to come. This is an exciting time to join the Board as we continue to modernise and transform, ensuring we continue to provide excellent digital services to our nation.

The DVLA is seeking a new Non-Executive Director to join its Board. As a Board member you will provide challenge and support to the DVLA’s Executive Team. You will play a vital role in the strategic and operational leadership of the organisation. You will use your experience and expertise to provide guidance, governance, scrutiny, and support to the Chief Executive Officer in their development and execution of the DVLA’s business plan. You will act as ambassadors for the DVLA. Through active engagement with a broad range of external stakeholders, including customers, you will play a pivotal role in enhancing the DVLA’s reputation and profile.

The successful candidate will demonstrate a strong understanding of the role of an effective Non-Executive Director. You will bring deep digital and technology expertise through your senior level experience gained in a complex, technology-focused, business to consumer organisations of scale. This should include substantial experience in the transformation of organisations through the successful delivery of sophisticated, technology-driven projects and programmes.

Closing date for applications is Sunday 26th September at 23:59.

non-executive director

Sep 142021
 
Regulator of Social Housing (RSH) – Chair

Chair - Regulator of Social Housing (RSH)

Body: Regulator of Social Housing
Appointing Department: Department for Communities & Local Government
Sectors: Charity & Public Sector, Communities, Regulation
Location: National
Skills required: Business / Commercial, Regulation, Transformation
Number of Vacancies: 1
Remuneration: £65,000 per annum
Time Requirements: maximum 2 days a week
Closed for Applications: 18/10/2021

This post is subject to a Select Committee for a Pre-Appointment Hearing. A hearing in front of the committee will follow after interviews and once preferred candidate is identified.

Vacancy Description

The Secretary of State for the Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG) is seeking to appoint a Chair to the Regulator of Social Housing (RSH). The Chair will help guide the next phase of the organisation’s growth and development. We are open to applicants with a wide range of skills and backgrounds and would welcome hearing from applicants who have experience leading an organisation through significant change.

This Government is committed to improving the lived experience of social housing tenants. The Charter for Social Housing Residents: Social Housing White Paper recognised the role RSH plays in protecting and empowering social housing tenants through a robust regulatory framework, and committed to strengthen that further. RSH will therefore have a key role to play in delivering the reforms set out in the White Paper in what will be an exciting and challenging time to join the organisation.

RSH is one of MHCLG’s key arm’s length bodies, ensuring that providers are well-run, financially sound, and able to deliver the homes that are needed, as well as ensuring that existing tenants have landlords that provide homes that are safe and deliver a good service.

Ensuring the financial stability of the sector and overseeing the response of landlords will continue to be crucial for RSH. As an economic regulator overseeing a sector with access to over £100bn of private finance, regulation and understanding of the sector are key in maintaining market confidence and spotting financial issues before they arise.

RSH is not a large organisation in terms of people and operating budget, but it is key in terms of overseeing services to the 4 million households who live in social housing and in terms of delivering Government objectives on housing. Social housing accounts for 17% of households in England and social landlords are on average responsible for over 20% of all new housing delivery in England in any given year. RSH’s Board members are pivotal to the delivery of housing objectives to tenants and Government.

All of this is likely to provide a challenging task for a new Chair of RSH. The role will require ensuring that the organisation continues to deliver in these more challenging times, and that going forward it can respond and evolve to delivering a more consumer-focused regulatory regime involving a significant change in the size and role of the organisation.

Person Specification

As Chair of the Board you will be responsible for:

 • Leading the Board and establishing the strategic aims and objectives of RSH in line with its fundamental objectives and functions;
 • Maintaining confidence in RSH and its ability to regulate providers to promote delivery of good quality homes that meet a range of needs;
 • Representing RSH effectively with key stakeholders including in government, and with bodies representing lenders, providers and tenants, and with the general public;
 • Working closely with and supporting the Chief Executive, and supporting and challenging the Executive to lead and develop the organisation;
 • Ensuring that the Board operates and exercises its functions in accordance with the highest standards of conduct and probity and established good practice in decision making;
 • Promoting the most effective and efficient use of resources consistent with delivery of the organisation’s overall objectives; and
 • Ensuring that the Board members play a full and active role, including that they are appropriately briefed on their duties and responsibilities.

Key Responsibilities:

 • Ensuring that the board is fit for purpose to support the RSH’s activities and contribute to the achievement of its statutory objectives, including by: ensuring that clear corporate and business plans are set; driving delivery against them; and ensuring that the complexity, financial impacts and range of risks facing the sector are fully understood and inform the Regulator’s strategy.
 • Helping to ensure that RSH has long-term capacity and capability and undertakes on-going horizon-scanning and using the collective skills and experience of the Board to support and challenge assumptions and long-term strategy.
 • Being a figure head for the organisation with key external stakeholders and bringing credibility to the role and organisation with registered providers, their residents, lenders and Government.
 • Bringing an informed external perspective and ability to assimilate complex issues and finances to challenge and support on delivery of outcomes.
 • Ensuring that clear performance information is used to provide assurance of delivery of statutory objectives within agreed risk appetite, and that budgets are achieved.
 • Ensuring the Regulator’s overall capacity and capability to deliver its statutory objectives.
  Agreeing and supporting the Regulator’s corporate standards, culture and values.
 • Management and evaluation of the Board and Chief Executive.
 • Informing and agreeing distribution of responsibilities between the board, committees, and executive in line with the Regulator’s Framework Agreement and Board Terms of Reference.
 • Ensuring sound financial management of the Regulator of Social Housing.
 • Scrutinising the allocation of financial/human resources to the achievement of the corporate plan.
 • Ensuring organisational design supports the attainment of strategic objectives.
 • Setting risk appetite and ensuring appropriate controls are in place to manage risk.

Essential Criteria

 • Ability to champion excellent customer service;
 • Ability to influence a wide range of stakeholders, sufficient to lead and drive transformation of a sector;
 • Ability to shape and champion good governance and approaches to risk, including experience on a board;
 • Ability to understand financial structures and products and the risks and opportunities they present, with the ability to apply this understanding to different markets such as the social housing sector; and
 • Experience of senior leadership in a large or complex organisation, managing complex systems; steering an organisation to deliver effectively and respond to a changing external landscape; and overseeing major corporate transformation.

Desirable Criteria

 • Experience chairing a board, ideally of similar complexity;
 • Experience operating within, and/or running, a regulatory system of comparable scale and complexity.

Additional Information

Term: Appointments, are made by Ministers for a period of 3 years.

The Charter for Social Housing Residents – Social Housing White Paper: 

https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-paper

Aims and Objectives

The Regulator of Social Housing was previously constituted as the Regulation Committee within the Homes and Communities Agency. RSH became a stand-alone arms length body on 1 October 2018.

RSH has two distinct roles set out in statute – these are in relation to (i) economic and (ii) consumer regulation.

Its statutory economic regulation objectives apply primarily to Private Registered Providers of Social Housing (commonly known as housing associations). Economic regulation is currently the main activity of RSH – vital in ensuring that those providers meet standards set in relation to matters such as their financial viability, governance and value for money.

RSH’s statutory consumer regulation objective extends to all registered providers, both Private Registered Providers and stock owning local authorities. RSH’s main activity in this area is to set standards related to consumer regulation matters, which are principally in relation to the services that registered providers make available to their tenants. While RSH sets consumer standards, the primary responsibility for resolving issues with these is between landlords, tenants and their representatives at a local level – with ultimate recourse to resolve individual complaints via the Housing Ombudsman, a separate organisation. RSH can only currently intervene if a consumer standard has been breached and, as a result, there is serious detriment or potential serious detriment to tenant. The Government has committed to removing the ‘serious detriment’ test in the Social Housing White Paper, supporting RSH to move to proactive consumer regulation in future, once legislation has passed.

The economic and consumer regulation standards are reflected in the current regulatory framework for social housing, which came into effect on 1 April 2015 and is regularly updated. The regulatory framework sets out the requirements that providers must meet (in particular, seven outcome-focused regulatory standards) and the way in which RSH carries out its functions.

Its approach to regulation is co- regulatory. This means that boards and, in the case of local authorities, councillors, are responsible for their organisation’s performance, compliance with regulatory standards and adherence to their own selected code of governance. RSH also has a statutory duty to exercise its functions in a way that is proportionate and minimises interference.

How to Apply

Please ensure you include ‘RSH Chair’ as the subject line of your email. Please submit the required documentation to: applications@audeliss.com by Monday 18 October.

 • Curriculum Vitae (maximum 2 pages). Include your education, professional qualifications, and full employment history.
 • An accompanying Supporting Letter (maximum 2 pages). Please tailor setting out your suitability for the role and how you meet the Selection Criteria. We suggest you use specific examples to demonstrate how you meet the Criteria. Please also include the details of two referees who we could contact should you be successful after interview stage
 • Application Form and Diversity Information. You should declare any potential issues including conflicts of interest (perceived, potential or actual), this includes your personal or professional history that could, if you were appointed, be misconstrued, cause embarrassment to the RSH, MHCLG or HM Government, or cause public confidence in the appointment to be jeopardised. The Panel will explore your declarations during the interview process. Failure to disclose such information could result in an appointment either not being made or being terminated.
 • Biography. Please could you provide as part of the application form (in section 7) a short biography that you would be happy to be shared with the panel, Ministers, and with officials. (max 250 words). This information will not be assessed, the panel will assess your suitability using your CV and Covering Letter. Please provide a brief career history set out as follows: your name; current or most recent role(s); board appointments (if any) and any highlights or significant achievement.

Link to the MHCLG RSH Chair 2021 Application Form and Diversity information:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EGg0v32c3kOociSi7zmVqCT7isUYtaVLv0yIY7uje0ZURTE1MUU4QUs5V0FTN1hZSTFKQzNWOUU1MCQlQCN0PWcu

We are unable to process incomplete applications so please ensure you include all requested documentation when you apply. Late applications will not be considered.

The Ministry of Housing, Communities & Local Government are working in partnership with Audeliss. For a confidential discussion please contact Nicky Webster-Hart at Audeliss on nicky@audeliss.com.

Attachments

This post is regulated by The Commissioner for Public Appointments

%d bloggers like this: